فعالیت های بازرگانی:

مواد اولیه بسته بندی

پاکت های آماده بسته بندی

فیلم تک لایه، دولایه و ….