طرح توجیهی سوخت از لاستیک تایر فرسوده

بازیافت لاستیک مستعمل و تولید گازوئیل از تایر فرسوده

ایده تولید گازوئیل از بازیافت تایر مستعمل و لاستیک فرسوده و طرح توجیهیبا توجه به دغدغه های زیست محیطی مبنی بر بازیافت و برگشت زباله ها ...

ادامه مطالعه