اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاری‌ و کسب‌و‌کار

تعرفه برق 1400 برای واحدهای کسب و کار صنعتی، خدماتی و کشاورزی

تعرفه برق 1400 برای واحدهای کسب و کار صنعتی، خدماتی و کشاورزی جهت محاسبات فنی و هزینه تولید طرح توجیهی و امکان سنجی فنی اقتصادی

در محاسبات طرح توجیهی، یکی از هزینه هایی که بر خروجی های مطالعات امکان سنجی موثر است، هزینه های انرژی (Utility) می باشد. یکی از آنها بهای برق برای واحدهای کسب و کار است که از سوی دولت اعلام می گردد. معمولا بدلیل دستگاهها و تجهیزات و همچنین تاسیسات واحدهای صنعتی، معدنی، خدماتی و یا کشاورزی، برق آنها سه فاز و بر مبنای شرکت برق بالاتر از ۳۰ کیلووات است. در صفحه ۷ به بعد این فایل تعرفه برق 1400 طرح توجیهی مشترکین با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات (۵۰ آمپرسه فاز) با توجه به گزینه های جدول فایل تعرفه قابل مشاهده می باشد. توضیحات:

شرکت برق پس از دریافت تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتبا از نرخ گزینه های مربوطه مطلع مینماید. مشترکین میتوانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین، بهای برق مصرفی براساسآخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل میتواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییرگزینه در طی سال برای یکبار وجود دارد.
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن) :
-بهای برق مصرفی مشترکین در ماههای تیر، مرداد و شهریور ۲۰ درصد افزوده می شود.
-بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت هستند با کسر ۱۰ درصد و روی ولتاژ ۶۶ ، ۱۳۲ و ۶۳ با کسر ۶ درصد محاسبه و دریافت می گردد.
-در روزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسیله اندازهگیری چندزمانه معادل بهای انرژی ساعات میان باری می باشد.
-بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکین تولید (صنعت و معدن) که ضوابط را رعایت نمی نمایند، با ضریب ۱,۲ محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که میزان استفاده غیر تولید این دسته از مشترکین به بیشاز ۲۰ درصد برسد، مطابق با آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق با ایشان رفتار خواهد شد..
-بهای برق مصرفی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافری و سایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه ۴-الف می گردد.
-بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی، که بیش از ۹۵ درصد مصرف آنها صنعتی است، با رعایت بند ۳ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با تعرفه تولید (صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد.
مابقی توضیحات تعرفه برق 1400 طرح توجیهی در فایل تعرفه آمده است.


دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید